Messer - Global Site - Gase und Know-how für ihren Erfolg.
 

Politika privatnosti

Voditelj obrade:

MESSER CROATIA PLIN d.o.o. 

OIB 32179081874
Industrijska 1, Zaprešić
telefon: +385 1 3350 777

Kontakt podaci:
Službenik za zaštitu podataka
e-mail: dpo@messergroup.com

Osobni podaci se prikupljaju i obrađuju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

PRAVNA OSNOVA I SVRHA OBRADE

Pravna osnova obrade podataka je ugovorni odnos ili privola (ovisno što je primjenjivo), te legitimni interes, a podaci se prikupljaju i obrađuju u svrhu upravljanja odnosima s kupcima, poslovnim partnerima i dobavljačima, praćenja poslovanja, analize i donošenja poslovnih odluka uz pomoć globalnog računalnog, aplikacijskog i telekomunikacijskog sustava voditelja obrade, provođenja aktivnosti oglašavanja i informiranja o proizvodima, praćenja sklapanja i izvršavanja ugovora te izvršavanja zakonskih obveza Voditelja obrade vezano uz poslovanje.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Primatelji osobnih podataka su Voditelj obrade, sva društva unutar Messer Group, uključujući i društva izvan EU, bilo koje društvo angažirano od strane Voditelja obrade radi izvršavanja pomoćnih poslova obrade podataka, i sva tijela javne vlasti kojima je Voditelj obrade, bilo temeljem ugovora ili obveza koje proizlaze iz prisilnih propisa koji se na Voditelja obrade primjenjuju, dužan dostavljati podatke o poslovanju.

TEHNIČKE I ORGANIZACIJSKE MJERE ZAŠTITE

Vaše osobne podatke Voditelj obrade štiti kao poslovnu tajnu: sve osobe koje imaju pristup tim podacima, bez obzira radi li se o ovlaštenim radnicima Voditelja obrade i/ili društvima angažiranim od strane Voditelja obrade, posebno obvezuje dužnost čuvanja tajnosti podataka. Pored toga, pravo na pristup osobnim podacima imaju samo ovlaštene osobe Voditelja obrade i samo u mjeri u kojoj je to nužno radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga, pri čemu se na svim razinama poslovanja primjenjuju najsuvremenije organizacijske, kadrovske i tehničke mjere zaštite podataka od neovlaštenog pristupa.

ROK U KOJEMU SE PODACI ČUVAJU

Osobni podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje legitimne svrhe, osim ako za određene svrhe nije predviđen dulji rok čuvanja, prema važećim zakonskim propisima. Podaci se čuvaju do opoziva privole i/ili prestanka obrade zbog ispunjenja svrhe za koju je privola dana i/ili prestanka obrade zbog odluka državnog tijela nadležnog za nadzor nad obradom osobnih podataka. U svim navedenim slučajevima, osobni podaci će biti brisani i njihova obrada će prestati.

PRAVA ISPITANIKA

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu, ako je primjenjivo. Povlačenje privole na utječe na zakonitost obrade osobnih podataka na temelju privole prije njezina povlačenja. Povlačenje privole treba biti u pisanom obliku, jasno i nedvosmisleno, upućeno na adresu Voditelja obrade.
Voditelj obrade podataka jamči Ispitaniku da će se njegovi osobni podaci koristiti isključivo u naprijed propisanu svrhu, te samo u mjeri u kojoj je to nužno.
Ispitanik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima, i informacijama o obradi. (pravo na pristup)
Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. (pravo na ispravak)
Ispitanik ima pravo od Voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, sukladno Uredbi. (pravo na zaborav)
Ispitanik također, u skladu s Uredbom, ima pravo na ograničenje obrade, obvezu izvješćivanja u vezi s ispravkom, brisanjem ili ograničenjem obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka.

NADZORNO TIJELO

Ispitanik ima pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Martićeva 14, Zagreb, e-mail: azop@azop.hr.