Breadcrumb

Opći uvjeti nabave

Opći uvjeti nabave

Messer Croatia Plin - Opći uvjeti nabave

OPĆI UVJETI NABAVE - MESSER CROATIA PLIN d.o.o.

 

1. Primjena Općih uvjeta nabave


1.1. Ovi Opći uvjeti nabave primjenjuju se za narudžbe i ugovore trgovačkog društva MESSER
CROATIA PLIN d.o.o., Zaprešić, Industrijska 1.,OIB:32179081874 (u daljnjem tekstu: Messer) za
nabavu roba i usluga od dobavljača.
1.2. Opći uvjeti nabave Messer-a (dalje u tekstu: Opći uvjeti), primjenjuju se u narudžbama i
ugovorima koje Messer sklapa s domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama (u daljnjem tekstu:
Dobavljač), osim ako postupak i uvjeti nabave nisu drugačije uređeni posebnim propisima koji se
primjenjuju na nabavu određenih vrsta roba i usluga.
1.3. Prihvaćanjem narudžbe ili potpisom ugovora, ovi Opći uvjeti postaju sastavni dio ugovora i
primjenjuju se na odnose između Messer-a i Dobavljača.
1.4. Ako su pojedine odredbe Općih uvjeta u suprotnosti s odredbama iz narudžbe ili ugovora i
njegovih dodataka, primjenjivat će se odredbe narudžbe ili ugovora i njegovih dodataka.


2. Ponuda


2.1. Sve ponude koje Dobavljač sastavi i dostavi Messer-u za nabavu robe ili usluga smatraju se
besplatnima i nisu obvezujuće za Messer.


3. Narudžbe


3.1. Za Messer su važeće i pravno obvezujuće samo narudžbe napisane na službenim obrascima
Messer-a i ovlašteno potpisane. Izmjene i dopune narudžbe kao i usmeni dogovori pravno su
obvezujući za Messer samo ako ih je Messer kao naručitelj pisanim putem potvrdio.
3.2. Dobavljač može narudžbu, u cijelosti ili djelomično, prenijeti trećima. Dobavljač odgovara u
svakom slučaju za isporuke i usluge svojih podugovaratelja ili podisporučitelja, kao i za pridržavanje
Messer-ovih uvjeta narudžbe od strane svojih podugovaratelja i isporučitelja.


4. Potvrda narudžbe, opći uvjeti poslovanja Dobavljača


4.1. Dobavljač je dužan bez odgađanja potvrditi Messer-u prihvaćanje narudžbe uz navođenje cijene i
roka isporuke. Messer pridržava pravo opoziva date narudžbe bez plaćanja bilo kakve naknade
Dobavljaču ako ispravna potvrda narudžbe nije zaprimljena u Messer-u unutar primjerenog roka.
Smatra se da je takav opoziv pravovremeno uslijedio ako je poslan prije
potvrde narudžbe.
4.2. Ako potvrda narudžbe odstupa od Messer-ove narudžbe, Dobavljač to mora jasno naznačiti u
potvrdi narudžbe uz navođenje predmetnih odstupanja, a Messer prihvatiti. Prihvaćanje isporučene
robe neće se smatrati takvom suglasnosti.
4.3. Opći uvjeti poslovanja Dobavljača ne obvezuju ako ih Messer nije pisanim putem prihvatio. Ako se
Messer u narudžbi poziva na dokumentaciju ponude koju je dao Dobavljač, to ne znači priznanje općih
uvjeta poslovanja Dobavljača.


5. Rok isporuke, posljedice kašnjenja


5.1. Ako drugačije nije ugovoreno, rok isporuke ili izvršenja usluge počinje teći od dana narudžbe. Ako
u narudžbi nije izričito ugovoren rok, Dobavljač će isporuku ili uslugu izvršiti bez odgađanja.
5.2. Za određivanje pravovremenosti isporuke mjerodavno je zaprimanje na mjestu isporuke koje je
odredio Messer („mjesto isporuke“), a za pravovremenost isporuke s postavljanjem ili montažom kao i
za usluge, mjerodavno je preuzimanje izvršenog posla. U slučaju da je predvidivo da će isporuka
kasniti, Dobavljač mora bez odgađanja odmah o tome obavijestiti Messer, te za to pribaviti njegovu
izričitu suglasnost. U tom slučaju rok isporuke ili izvršenja usluge produžit će se samo ako je to
Messer pisanim putem izričito prihvatio.
5.3. Za svaki započeti radni dan kašnjenja isporuke ili izvršenja usluge Messer ima pravo, neovisno o
stupnju krivnje Dobavljača i neovisno o dokazu stvarne štete, zaračunati penale od 0,5% po danu od
cjelokupne vrijednosti narudžbe, a maksimalno do 5% od cjelokupne vrijednosti narudžbe. Messer
pridržava pravo da osim penala zahtijeva i naknadu štete koja prelazi taj iznos. U slučaju kašnjenja
isporuke Messer ima pravo raskinuti ugovor nakon određivanja primjerenog dodatnog roka. To vrijedi
također i u slučaju da je Messer prethodno bezuvjetno prihvatio zakašnjelu djelomičnu isporuku. Ako
je ugovoreni rok bitan sastojak ugovora, nije potrebno odrediti dodatni rok.
5.4. Ako je već unutar roka isporuke predvidivo ili izvjesno da Dobavljač nije u mogućnosti uredno
izvršiti isporuku, odnosno uslugu do ugovorom ili narudžbom ili potvrdom narudžbe određenog roka,
tada Messer ima pravo na trošak i rizik Dobavljača poduzeti sve mjere kako bi se izbjeglo odgađanje
roka.
5.5. U slučaju prijevremene isporuke, Messer pridržava pravo odbiti isporuku ili prihvatiti isporuku i
Dobavljaču zaračunati troškove koji zbog toga nastanu, npr. troškove skladištenja i osiguranja te
izvršiti plaćanje u skladu s ugovorenim rokom isporuke.


6. Doprema, isporuka


6.1. Troškove dopreme i pakiranja, kao i troškove transportnog osiguranja, snosi Dobavljač.
6.2. Dobavljač će robu isporučivati na europaletama ili sanducima prilagođenim za rukovanje s
viličarom, ako je primjenjivo.
6.3. Roba će biti pakirana i označena u skladu s uputama Messer-a. U svim okolnostima, pakiranje i
ambalaža moraju osigurati zaštitu robe od oštećenja ili pada kvalitete u uobičajenim uvjetima prijevoza
i skladištenja.
6.4. Dobavljač se obvezuje da će drvena ambalaža i/ili palete koje koristi prilikom isporuke robe
Messer-u biti tretirane u skladu s važećim propisima.
6.5. Za isporuke iz Hrvatske vrijede uvjeti DAP Messer, za isporuke iz inozemstva primjenjuje se
paritet DDP Zagreb prema Incoterms 2010. Kod svih navedenih pariteta isporuka robe mora biti
osigurana na cijeloj relaciji do mjesta i trenutka prelaska rizika s Dobavljača na Messer.
6.6. Djelomične, prevelike ili premale isporuke dozvoljene su samo uz izričitu pisanu suglasnost
Messer-a. Dostavljanje robe na ugovorenu adresu isporuke mora se izvršiti u vrijeme predviđeno za
preuzimanje robe, koje je navedeno u narudžbi.
6.7. Prodavatelj jamči da je dostavljena roba u skladu sa svim standardima kvalitete koji se zahtijevaju
za tu robu te da ista posjeduje sve potrebne certifikate.


7. Privremena obustava, raskid


7.1. Messer pridržava pravo da može u bilo koje doba zahtijevati obustavu izvršenja narudžbe ili
ugovora. U slučaju privremene obustave u trajanju od više od tri mjeseca, Dobavljač Messer-u mora
detaljno prikazati troškove koji proizlaze zbog kašnjenja nakon trajanja od tri mjeseca, ali ne i izmaklu
dobit. Dobavljač može potraživati isključivo naknadu takvih dokazanih troškova. U slučaju kraćeg
trajanja i u slučaju dužeg trajanja prekida izvršenja, Dobavljač nema pravo potraživanja troškova koji
su nastali tijekom prva tri mjeseca prekida izvršenja.
7.2.Messer pridržava pravo da i bez krivnje Dobavljača u cijelosti ili djelomično raskine narudžbu ili
ugovor. U takvom slučaju Messer će platiti Dobavljaču ugovorenu cijenu proporcionalno prihvaćenim
isporukama i uslugama i nadoknaditi dokazane troškove isporuka i usluga koje se nalaze u radu, ali
ne i izmaklu dobit. Dobavljač se obvezuje da će nakon izjave Messer-a o raskidu narudžbe ili ugovora
poduzeti sve napore u svrhu svođenja troškova na najmanju moguću mjeru.


8. Račun, prijeboj


8.1. Račun je Dobavljač dužan odmah nakon isporuke odnosno uredno izvršene usluge, dostaviti
Messer-u uz navođenje svih podataka vezanih za narudžbu. Tekst računa treba tako sročiti, a račun
tako raščlaniti da se na jednostavan način može izvršiti usporedba s narudžbom i izvršiti provjera
računa. Broj narudžbe i podaci vezani za narudžbu moraju biti navedeni na računu. Uz račune o
radovima ili montažama moraju se priložiti potvrde o vremenskom utrošku potvrđene od strane
Messer-a.
8.2. Messer pridržava pravo da račune koji nisu u skladu s narudžbom i/ili propisima, a posebice
obzirom na podatke vezane za narudžbu ili nisu u skladu s propisima u vezi poreza na dodanu
vrijednost, neobrađene pošalje natrag. U tom slučaju smatra se da račun nije ispostavljen.
8.3. Dobavljač nema pravo ustupa potraživanja od Messer-a trećim stranama bez prethodnog
pismenog pristanka Messer-a.


9. Plaćanje, popusti


9.1. Rok za plaćanje računa počinje teći u trenutku kad je Messer u cijelosti preuzeo isporuku ili
uslugu, uz uredno ispostavljeni račun. Ako Dobavljač mora staviti na raspolaganje tehničko-tehnološku
specifikaciju, testove materijala, zapisnike s ispitivanja, dokumente o kvaliteti i drugu dokumentaciju,
zaprimanje te dokumentacije također je preduvjet da se smatra da je isporuka ili usluga u cijelosti
izvršena.
9.2. Plaćanje računa Dobavljača ne znači potvrdu uredne isporuke ili usluge niti odustajanje Messer-a
od bilo kojeg prava. Smatra se da je plaćanje pravodobno ako Messer izda nalog za plaćanje banci
najkasnije na dan dospijeća računa. Troškove banke primatelja uplate snosi Dobavljač.
9.3. Kada postoji obostrani interes za povećanim opsegom poslovanja, Dobavljač ili Messer mogu
predložiti: količinski popust, odnosno cijenu za minimalnu količinu za naručivanje; različite razine
cijena za naručivanje većih količina, ovisno o naručenoj količini u pojedinoj narudžbi ili ugovoru;
specijalne projektne popuste, ovisno o ukupnoj vrijednosti projekta; vrijednosni bonus, odnosno
popust na fakturiranu vrijednost.


10. Isporuka, preuzimanje, reklamacija, jamstvo,osiguranje kvalitete


10.1. Roba će biti isporučena prema datumu određenom na narudžbi odnosno potvrdi narudžbe. Roba
se u Messer mora dostaviti radnim danom u radnom vremenu.
10.2. Ako u narudžbi nije drugačije definirano, isporuka Robe smatra se izvršenom kada ovlašteni
djelatnici Messer-a potpisom potvrde da je roba isporučena.
10.3. Samo preuzimanje isporuka roba ili usluga, njihovo privremeno korištenje ili izvršena plaćanja ne
znače prihvaćanje niti odricanje od prava koja pripadaju Messer-u. Potvrde primitka za preuzimanje
robe od strane Messer-a nisu izjave Messer-a o konačnom preuzimanju isporučene robe.
10.4. Preuzimanje robe (tehnički pregled) kao i ispitivanje cjelovitosti i eventualno vidljivih nedostataka
uslijedit će u primjerenom roku nakon zaprimanja robe. Ako dijelovi opsega isporuke nemaju svojstva
koja su uobičajena u prometu robom, cijela isporuka se može vratiti. Messer će Dobavljaču u
najkraćem mogućem roku prijaviti otkrivene nedostatke.
10.5. Dobavljač jamči za uporabu najboljih, odgovarajućih i izvornih materijala, za stručnu izvedbu
izvršenu prema nacrtima, odgovarajuću konstrukciju i besprijekornu montažu.
10.6. U slučaju utvrđenih nedostataka, Dobavljač ih je dužan otkloniti na vlastiti trošak prema izboru
Messer-a ili u zadanom roku izvršiti novu isporuku ili uslugu koja ne sadrži nedostatke.
10.7. Messer pridržava pravo da po potrebi zatraži dokaz o sustavu osiguranja kvalitete Dobavljača te
također i dokumentaciju o ispitivanju kvalitete, kao i da u bilo koje doba provede nadzor u prostorijama
Dobavljača. Dobavljač će Messer-u nadoknaditi troškove nadzora ako nadzor dokaže manjkavi
sustav osiguranja kvalitete ili nedostatnu dokumentaciju o ispitivanjima kvalitete.


11.Pripreme, nacrti, davanje materijala na raspolaganje, ovlaštenja


11.1. Dobavljač je dužan po potrebi besplatno dostaviti nacrte, tehničke kalkulacije i ovlaštenja.
Grafičke pripreme, dizajn, alati, uzorci, modeli, profili, nacrti, listovi s normama, tiskanice, tiskani
primjerci i slično, koje je Messer prepustio Dobavljaču u svrhu izvršenja narudžbe, ostaju u vlasništvu
Messer-a i ne smiju se kao niti prema njima izrađeni predmeti bez pisane suglasnosti Messer-a
davati trećim osobama niti se smiju koristiti u svrhe koje nisu određene ugovorom.
Grafičke pripreme, dizajn, alati, uzorci, modeli, tiskani primjerci i slično koji se izrađuju na trošak
Messer-a prelaze s plaćanjem istih u vlasništvo Messer-a.
11.2. U slučaju smanjenja vrijednosti ili gubitka materijala stavljenih na raspolaganje Dobavljaču za
izradu naručenih proizvoda ili izvršenje usluge, Dobavljač se obvezuje nadoknaditi štetu. Eventualni
zahtjevi Dobavljača za nadoknadom troškova zbog toga što materijal nije pravovremeno stavljen na
raspolaganje su isključeni.
11.3. Dobavljač izričito izjavljuje da je na temelju odgovarajućih dozvola ovlašten za izvršenje
ugovorenih isporuka i usluga, i da će na zahtjev Messer-a predočiti odgovarajuće dokumente. Ako su
za isporuku robe i usluga potrebne posebne dozvole državnih upravnih tijela, odobrenja ili tehnički
pregledi, Dobavljač ih mora bez posebne naknade pravovremeno ishoditi.


12. Mjesto ispunjenja, pravo, sudska nadležnost


12.1. Mjesto ispunjenja za isporuke ili usluge je "mjesto isporuke" određeno u narudžbi, a za plaćanja
je mjesto ispunjenja sjedište Messer-a.
12.2. Sporovi ili razilaženja u mišljenju rješavat će se u prvom redu mirnim putem. Smatra se da je
pokušaj dogovora propao, kada jedna od strana tako pismeno priopći drugoj stranci.
12.3. Za odlučivanje o sporovima, posebice o sklapanju ugovora ili o zahtjevima koji proizlaze iz
ugovora, isključivo je nadležan sud u Zagrebu i primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.
12.4. Ispunjenje ugovora od strane Messer-a uvjetovano je ograničenjima koja proizlaze iz zahtjeva
vanjskotrgovačkih i carinskih propisa hrvatskog i međunarodnog prava ili bilo kakvog embarga (i/ili
drugih sankcija).


13. Informacije, deklaracija materijala, otpad


13.1. Bez obzira na zakonske obveze o uputama, Dobavljač mora Messer-u dati sve neophodne i
korisne informacije o svojoj robi ili usluzi, a osobito upute za upotrebu i primjereno skladištenje. Osim
toga mora upozoriti na mogućnost nastajanja opasnih otpada ili otpadnog ulja i pritom navesti
mogućnosti uklanjanja otpada.
13.2. Dobavljač mora dati pregled podataka o životnom ciklusu za svoje procese i proizvode te
informacije o postupanju na kraju životnog ciklusa isporučenog materijala.


14. Ĉuvanje poslovne tajne, zaštita podataka


14.1. Dobavljač se obvezuje da će čuvati u tajnosti informacije koje je saznao od Messer-a u vezi s
narudžbom ili u vezi s predmetom narudžbe, osim ako su te informacije općenite ili ih je na neki drugi
zakonit način saznao. Dobavljač se nadalje obvezuje, da će proizvode ili poluproizvode, izrađene na
temelju ispunjenja narudžbe od Messer-a držati u tajnosti te da
će ih upotrebljavati isključivo za ispunjenje te narudžbe. U slučaju da se Dobavljač za ispunjenje svojih
ugovornih obveza služi uslugama treće osobe, tada on mora tu treću osobu ugovorom obvezati na
odgovarajuću povjerljivost.
14.2. Isto vrijedi i za osobne podatke koji se odnose na osobe Messer-a ili trećih, koje je Dobavljač
primio na znanje u vezi s narudžbom Messer-a Dobavljač mora sve te informacije i rezultate posebno
zaštititi od pristupa trećih osoba, pridržavati se čuvanja tajnosti podataka prema odredbama Zakona o
zaštiti osobnih podataka te svoje djelatnike koji se time bave također obvezati na odgovarajuću
povjerljivost.
14.3. Podaci Dobavljača (podaci iz trgovačkog registra, adresa, broj telefona i faksa, kao i sve druge
informacije potrebne za adresiranje, koje se pokazuju kroz suvremene tehnike komuniciranja, lokacije,
kontakt osobe, naručena roba, isporučene količine) iz određenog poslovnog slučaja u načelu se
metodama automatizacije obrađuju samo u svrhe izvršenja
ugovora, osobito u svrhu upravljanja i obračunavanja.


15. Suzbijanje korupcije


15.1. Dobavljač mora Messer najkasnije s davanjem ponude pisanim putem obavijestiti je li Dobavljač
ili neki član njegove uprave u zadnjih 5 godina prije davanja ponude pravomoćno osuđen za korupciju
dužnosnika pred nekim nacionalnim sudom. Dobavljač mora Messer bez odgađanja pisanim putem
obavijestiti ako je Dobavljač ili neki član njegove uprave u bilo kojem trenutku između davanja ponude
i preuzimanja narudžbe optužen za mito/korupciju dužnosnika pred nekim nacionalnim sudom..


16. Kodeks ponašanja za Dobavljače Messer-a


16.1. Dobavljač je obvezan pridržavati se zakona pravnog(ih) poretka(poredaka) koji se na njega
primjenjuje(u). On se posebice obvezuje da neće niti aktivno niti pasivno, izravno ili neizravno
sudjelovati u bilo kakvom obliku mita/korupcije, u bilo kakvoj povredi temeljnih prava svojih djelatnika
ili u zlouporabi rada djece. Osim toga Dobavljač će preuzeti odgovornost za zdravlje i sigurnost svojih
djelatnika na radnom mjestu, poštivati propise o zaštiti okoliša te na najbolji mogući način podupirati i
zahtijevati pridržavanje ovih pravila ponašanja za dobavljače Messer-a i kod svojih dobavljača.
16.2. Ako Dobavljač skrivljeno povrijedi navedene obveze, Messer osim korištenja svih ostalih pravnih
sredstava koja mu stoje na raspolaganju, ima pravo raskinuti ugovor ili otkazati narudžbu. Ako je
povredu navedene obveze moguće ukloniti, pravo na raskid/otkaz Messer može ostvariti tek ako
Dobavljač u primjerenom roku koji mu je Messer dodijelio, nije uklonio povredu obveze.


17. Viša sila


17.1. Ni Dobavljač niti Messer ne smatraju se odgovornima za odgađanje ispunjenja obveza ili za
neispunjenje obveza ako je odgađanje ili neispunjenje rezultat okolnosti izvan njihove kontrole,
uključujući, ali se ne ograničavajući na prirodnu nepogodu, postupke vlasti, poplavu, požar, eksploziju
ili građanske nemire.


18. Djelomična ništavnost


18.1. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta smatra ili postane nevažećom, nezakonitom ili
neprovedivom, to ni na koji način ne utječe na valjanost, zakonitost i provedivost ostalih odredbi.

 

19. Dvojezičnost


19.1. Ovi Opći uvjeti sastavljeni su na hrvatskom i engleskom jeziku. U slučaju bilo kakvih nesuglasja
između hrvatske i engleske verzije, hrvatska verzija će se smatrati vladajućom.

 

Distribucijski centri

Distribucijski centri

Distribucijski centri u vašoj blizini – Opcija preuzimanja ili isporuke –’savršeni spoj’ – oprema – Opcije naručivanja – Sigurnosni aspekti

Contact form for every page

Contact us

select action

Kontakt obrazac

Action form

Došlo je do pogreške u obradi registracije. Molimo vas da dvaput provjerite unesene informacije.
Mr.
Prihvaćam GDPR politiku Messer Grupe. Ovaj sporazum se može opozvati u bilo kojem trenutku