Breadcrumb

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Messer Croatia Plin - Opći uvjeti poslovanja

DEFINICIJE


MESSER znači trgovačko društvo MESSER CROATIA PLIN d.o.o., Zaprešić, Indutrijska 1. ( dalje u ovim Općim uvjetima poslovanja – MESSER )

Opći uvjeti znači opći uvjeti poslovanja MESSER -a

Roba znači svaki proizvod iz proizvodno-prodajnog programa MESSER-a

Usluga znači svaka usluga iz proizvodno-prodajnog programa MESSER-a

Kupac znači svaki pravni ili fizički subjekt koji je na bilo koji način ostvario kontakt sa MESSER-om radi nabave robe i/ili pružanja usluga.

 

PRIMJENA OPĆIH UVJETA


Ovi se Opći uvjeti poslovanja primjenjuju na sve odnose između MESSER-a kao isporučitelja robe i/ili pružatelja usluga i kupca proizašle iz sklopljenih ugovora, odnosno, isporuka robe i pruženih usluga MESSER-a, osim ako posebnim ugovorom s kupcem nije izričito drugačije ugovoreno.

 
2.2. Ako posebnim pismenim dogovorom između MESSER-Aa i naručitelja, odnosno kupaca, nije što drugo određeno, isporuke robe i usluga MESSER-a a vrše se isključivo prema ovim Općim uvjetima poslovanja bez da su isti posebno ugovoreni. Opći uvjeti najkasnije u trenutku prihvata isporučene robe od strane kupca postaju sastavni dio ugovora i sa njime čine jednu cjelinu te na iste kupac pristaje najkasnije u trenutku primitka robe.


2.3. U slučaju da bi neka odredba ovih Općih uvjeta bila i/ili postala ništavna, primjenjuje se zakonska odredba/odredbe kojom/kojima se postiže najbliža ciljana gospodarska svrha, ali ništavost pojedine odredbe ne utječe na valjanost ovih uvjeta, odnosno sklopljenih ugovora.


2.4.Ovi se Opći uvjeti primjenjuju na sve odnose između MESSER-a kao isporučitelja robe i/ili pružatelja usluga i kupca, proizašle iz sklopljenog ugovora odnosno isporuke robe i pruženih usluga, izuzev ako posebnim ugovorom s kupcem nije izričito što drugo/drugačije ugovoreno.


2.5.Ako posebnim pisanim utanačenjem između MESSER-a i naručitelja, odnosno kupaca, nije što drugo određeno, isporuke robe i usluga MESSER-a vrše se isključivo prema ovim Općim uvjetima poslovanja bez da su isti posebno ugovoreni.

 

NARUČIVANJE ROBE I USLUGA


3.1. MESSER će obraditi pisanu narudžbu kupca ukoliko je na istoj jasno naznačen naziv, adresa sjedišta kupca, ime i potpis uputitelja narudžbe, žig kupca, vrsta i količina robe i usluga, zahtijevani rok i rok opcije isporuke robe i/ili usluga.


3.2. Ukoliko je rok isporuke naveden na narudžbi, MESSER će se očitovati o realnosti roka isporuke i ostalih uvjeta. U slučaju da se radi o artiklima robe koje MESSER ne može isporučiti u traženom roku i kupac ne pristane na druge uvjete isporuke istih artikala, narudžba će se stornirati u dijelu koji se odnosi na iste artikle robe.


3.3. Ukoliko MESSER ustanovi da ne raspolaže vrstom, kvalitetom i/ili količinom naručene robe i/ili usluga MESSER će o istom u roku od 8 dana od primitka narudžbe obavijestiti kupca te navesti eventualni mogući drugačiji rok isporuke. Kupac je dužan u roku od 3 dana od primitka ove obavijesti, obavijestiti MESSER da li pristaje na novi rok isporuke, a u protivnom se smatra da je kupac odustao od narudžbe.


3.4. Usmeni zahtjevi kupca da bi bili pravno učinkoviti moraju biti pisano potvrđeni.


3.5. MESSER nije dužan postupiti prema zahtjevu koji nije sastavljen u skladu s Općim uvjetima.


3.6. Ukoliko MESSER  ocijeni da je u stanju u potpunosti poštivati rok i količinu naručene robe i/ili usluga nije obavezan o tome posebno obavijestiti kupca


3.7. Ponude MESSER-a obvezujuće su samo u roku naznačenom na ponudi.


3.8. Kupac može opozvati narudžbu najkasnije drugi radni dan od dan zaprimanja iste. Opoziv narudžbe mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe kupca te ovjeren žigom kupca.


3.9. Kupac može opozvati narudžbu robe i/ili izvršenje usluge koja je izražena i/ili poduzeta po i/ili u skladu s nacrtom i/ili zahtjevom kupca i nakon proteka roka iz točke 3.8., ali samo pod uvjetom da MESSER-u u roku od 8 dana od dana opoziva nadoknadi troškove koje je MESSER imao u svezi takove narudžbe, kao i daljnji iznos u visini od 10%, a na ime manipulativnih troškova i izgubljene dobiti, a sve prema specifikaciji MESSER-a koja će biti dostavljena kupcu.


3.10. Opoziv narudžbe suprotan odredbama 3.8. i/ili 3.9. nije valjan i kupac je dužan preuzeti i platiti naručenu robu.

 

4. CIJENE I PLAĆANJA

 

4.1. Sve cijene iz cjenika izražene su u hrvatskim kunama, a vezane su uz srednji tečaj Hrvatske narodne banke za EUR na dan izrade cjenika, odnosno ponude. Sukladno cijenama iz cjenika, odnosno ponude, MESSER će kupcu izdati račun u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR na datum izdavanja računa te se kupac obvezuje podmiriti kunski iznos naznačen na računu, osim ukoliko je od dana izrade cjenika, odnosno ponude pa do dana plaćanja srednji tečaj HNB-a za EUR porastao za više od 5%, u kojem slučaju je kupac dužan plaćanje računa izvršiti prema srednjem tečaju HNB-a za EUR važećem na dan plaćanja. Za nastalu razliku MESSER će kupcu izdati dodatno terećenje.
MESSER će kupcu obračunati i pripadajuće poreze.


4.2. MESSER ima pravo promjene cijena u slučaju promjene cijena repromaterijala i ostalih utjecaja na tržištu a osobito promjene cijena električne energije i goriva. O eventualnim promjenama cijena, MESSER je dužan obavijestiti Kupca minimalno 30 dana od promjene cijena u slučaju da se cijene povećavaju, a ukoliko se radi o smanjivanju cijena, MESSER o istom nije dužan obavijestiti Kupca.


4.3. Ako nije drugačije ugovoreno cijene su FCO skladište kupca.


4.4. Na svakom računu posebno će se navesti svaka vrste robe, količina, cijena i odobreni rabat. Ako na računu nije što drugo navedeno, potraživanja za isporučenu robu i/ili izvršene usluge dospijevaju odmah nakon isporuke, odnosno preuzimanja robe, odnosno, obavljanje usluge, odnosno spremnosti robe za isporuku bez ikakvog odbitka.


4.5. Ukoliko do isporuke, odnosno predaje robe, odnosno izvršenja usluge nije došlo zbog kupčeva zakašnjenja, MESSER će kupcu izdati račun s danom kad je došao u zakašnjenje, a kupac je obvezan isti podmiriti kao da mu je roba isporučena, odnosno da je istu preuzeo s danom kad je pao u zakašnjenje.


4.6. Sva plaćanja imaju se izvršiti prije isporuke, odnosno preuzimanja robe i/ili izvršenja usluga. Iznimno, roba se može isporučiti, odnosno preuzeti i usluga izvršiti prije plaćanja samo ukoliko kupac prije isporuke, odnosno preuzimanja robe i/ili izvršenja usluge preda MESSER-u adekvatno sredstvo osiguranja plaćanja (zadužnicu, mjenicu, bankarsku garanciju i dr.).


4.7. Na temelju pisanog sporazuma s MESSER-om, kupac može svoju obvezu ispuniti cesijom, kompenzacijom i/ili asignacijom.


4.8. Mjesto plaćanja je sjedište MESSER-a, odnosno banka MESSER-a.


4.9. Odbitak ugovorenih popusta zahtijeva pismeno utanačenje sa kupcem, a nije dozvoljen sve dok kupac nije podmirio sva dospjela potraživanja.


4.10. Sve troškove nastale zbog zakašnjenja u plaćanju snosi kupac. Na zakašnjenja u plaćanju primjenjuje se zatezna kamatna stopa važeća za vrijeme zakašnjenja.


4.11. Zakašnjenja u plaćanju uzrokuje dospijeće svih otvorenih potraživanja i daje pravo MESSER-u na trenutni odustanak od isporuke robe i/ili obavljanja usluga naručenih od strane istog kupca, odnosno raskid ugovora. I bez odustajanja, pri zakašnjenju postoji pravo na povrat i privremeno zadržavanje isporučene robe na trošak i rizik kupca.


4.12. U slučaju zakašnjenja u plaćanju smatra se da se podmiruju isključivo najstarija potraživanja.


4.13. U obavijestima o saldu navedeni iznosi vrijede kao valjano priznati ako se isti odmah ne ospore.


4.14. Ukoliko kupac ne primi račun od MESSER-a najkasnije u roku od 15 dana od dana preuzimanja robe, dužan je o istome obavijestiti MESSER bez odgađanja. Kupac se u svakom slučaju obvezuje platiti preuzetu robu najkasnije u roku utvrđenom ponudom, ugovorom ili cjenikom od dana od njenog preuzimanja bez obzira da li je primio račun.


4.15. Ovi opći uvjeti su sastavni dio cjenika

 

5. ISPORUKA ROBE, PRIJELAZ RIZIKA I VLASNIŠTVA


5.1. Roba se isporučuje, odnosno preuzima na skladištu MESSER-a, a može se ugovoriti i drugačije mjesto isporuke, odnosno preuzimanja robe u kojem slučaju MESSER zadržava pravo teretiti kupca za troškove prijevoza i druge zavisne troškove.


5.2.. Palete, transportni spremnici i povratna ambalaža nisu predmet prodaje te ih je kupac dužan o svom trošku i na svoj rizik vratiti MESSER-u u čistom stanju, odmah i bez posebnog MESSER-ovog zahtjeva, u protivnom MESSER obračunava troškove ambalaže.


5.3. Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi kupac od trenutka kad mu je roba isporučena, odnosno kad je istu preuzeo. Isporukom robe kupcu, odnosno,  preuzimanjem iste od strane kupca smatra se i trenutak isporuke, odnosno preuzimanja robe od strane kupčeva prijevoznika ili osobe koju je kupac ovlastio da za njega organizira prijevoz.


5.4. Kupac, odnosno druga osoba iz točke 5.3., svojim potpisom i/ili pečatom na otpremnici potvrdit će preuzimanje robe. MESSER zadržava pravo ne isporučiti robu kupcu u slučaju ne potpisivanja otpremnice.


5.5. Isporučena, odnosno preuzeta roba ostaje vlasništvo MESSER-a do potpune isplate kupovne cijene te je kupac za to vrijeme istom robom ovlašten raspolagati isključivo na poslovno uobičajeni način (korištenje, prerada i daljnja prodaja).

 

5.6. Ukoliko kupac naruči artikle robe koje MESSER nema na skladištu u trenutku narudžbe, a kupac na narudžbi nije naveo rok isporuke, MESSER će na zahtjev kupca i u normalni program proizvodnje te će takove artikle robe isporučiti kupcu čim bude proizvedeni i spremni za isporuku kupcu.


5.7. Okolnosti koje onemogućavaju isporuku ili je bitno otežavaju te radnje i/ili zabrane službenih tijela koje utječu na ugovorni odnos, oslobađaju MESSER od obveze isporuke naručene robe i daju mu pravo na odustajanje od ugovora, ukoliko se nastanak istih okolnosti nije mogao predvidjeti i/ili spriječiti i/ili otkloniti, ili su nastale uslijed propusta kupca.


5.8. Od 01.01.2020. primjenjuje se sustava za označavanje i praćenje kretanja boca za tehničke plinove putem barkodova kojim se u svakom trenutku zna gdje se koja boca nalazi. U slučaju eventualnog raskida poslovnog odnosa, kupac nam je dužan vratiti sve boce koje su zadužene na njegovoj šifri kupca u s kladu s našom evidencijom koju možemo dostaviti na zahtjev kupca. Do povrata boca koje je kupac zadužio, korištenje istih podliježe plaćanju redovnog i dugoročnog najma navedenog u cjeniku.

Cjenik možete preuzeti ovdje.


6. KVALITETA I KVANTITETA ROBE I/ILI USLUGA


6.1. Isporučena roba biti će izražena po traženim standardima i pakirana u ambalažu koja onemogućava oštećenja u transportu, pri normalnoj uporabi, montaži i skladištenju.


6.2. Ukoliko kupac zahtijeva ateste za isporučenu robu, dužan je to izričito navesti na svojoj narudžbi. MESSER će kupcu bez naknade osigurati EN 10204 2.2 atest, a atest EN 10204 3.1 i ostale certifikate kvalitete uz obvezu da mu kupac unaprijed nadoknadi cjelokupne troškove u svezi ishođenja takovog atesta.


6.3. Prilikom isporuke, odnosno preuzimanja robe, kupac je dužan pregledati količinu robe i u slučaju eventualnih nedostataka, viškova ili manjaka dužan je odmah reklamirati količinu, inače gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju.


6.4. U slučaju eventualnih nedostataka u kvaliteti robe kupac je dužan istu reklamirati u roku od 8 dana od dana preuzimanja inače gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju.


6.5. Ukoliko se radi o skrivenim nedostacima na robi koje kupac prigodom preuzimanja robe nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, kupac je dužan odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana otkrivanja nedostatka, o istim obavijestiti prodavatelja inače gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju.


6.6. Sve obavijesti iz ove točke moraju biti sastavljene u pismenom obliku, potpisane od strane ovlaštene osobe kupca i ovjerene žigom kupca te moraju sadržavati točnu naznaku dana kada je kupcu roba isporučena, odnosno kada je istu preuzeo, a ukoliko se radi o skrivenom nedostatku, kada je nedostatak otkriven, kao i detaljan opis nedostatka na koji se kupac poziva, jer se protivnom smatra da kupac nije obavijestio prodavatelja o eventualnim nedostacima robe.


6.7. MESSER reklamiranu robu prema svojim mogućnostima zamjenjuje ispravnom i/ili otklanja nedostatak.


6.8. Za uzrokovanu štetu jamči se kupcu isključivo ako je ugovorena i do ugovorene naknade štete i to samo u slučaju dokazane krivnje MESSER-a. Isto vrijedi i za usluge.

 

7. POSLOVNA TAJNA


7.1. MESSER i kupac neće iznositi, koristiti osobno i/ili omogućiti trećim osobama korištenje bilo kojeg podataka, informacije i/ili isprava za koje je saznala i/ili do kojih je došla u svezi ovog poslovnog odnosa, a osobito onih podataka za koje druga strana izričito navede da predstavljaju poslovnu tajnu.


7.2. Prethodni stavak ovoga članka osobito uključuje, ali nije ograničeno na podatke vezane uz količinu prodane robe, odobreni rabat, marketing, radnike, financijsko poslovanje, proizvode, strategije, planove, programe, nabavu, kreditne limite i kupce (u daljnjem tekstu: povjerljivi podaci).


7.3. MESSER i kupac ne smiju izraditi niti dati izraditi preslike, bilješke, fotografije ili sažetke povjerljivih podataka sadržanih u svim nacrtima, formulama, specifikacijama, knjigama i evidencijama, korespondencijama, knjigama s uputama ili priručnicima, računalnim zapisima i programima, kadrovskim evidencijama i imenicima, dnevnim izvještajima, dokumentaciji i zapisnicima, pisanim i usmenim uputama vezanim uz poslovanje druge ugovorne strane izvan potreba za ispunjenje svojih obveza.


7.4. Svi povjerljivi podaci jesu i ostaju isključivom imovinom svake strane i sve preslike, bilješke, fotografije ili sažetke povjerljivih podataka jedne ugovorne strane koje sačini druga ugovorna strana radi ispunjenja obveza iz ovog Ugovora dužna je vratiti drugoj ugovornoj strani na njezin zahtjev.


7.5. U slučaju kršenja odredbi o poslovnoj tajni, svaka strana ima pravo raskinuti međusobni odnos, odnosno ugovor bez obveze pridržavanja otkaznog roka, kao i od druge ugovorne strane zahtijevati naknadu time uzrokovane štete.

 

8. VIŠA SILA


8.1. U slučaju nastupa više sile strane su oslobođene obveza za vrijeme djelovanja više sile.


8.2. Slučajevima više sile osobito se smatraju izvanredni događaji, poput rata, mobilizacije, rekvizicije, općih štrajkova, požara, poplava, potresa, zabrane ili ograničenja uvoza ili izvoza kao sva druga ograničenja prometa robom, nagli i veliki rast cijena sirovina na tržištu i sve druge okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora.


8.3. Strana koja zahtijeva oslobađanje od obveze pozivom na jednu od gore navedenih okolnosti mora odmah, ili najkasnije u roku od pet dana, obavijestiti drugu stranu o njenom nastupu i prestanku. Takva se obavijest mora potvrditi preporučenim pismom.


8.4. Strana koja se poziva na navedene okolnosti mora, na zahtjev druge strane, pružiti autentične dokaze o njihovu djelovanju. Certifikat koji je izdala GOSPODARSKA KOMORA koja se poziva na gornje okolnosti smatrat će se dokazom o nastupu i trajanju tih okolnosti.


8.5. U slučaju više sile ugovoreni rok isporuke produžit će se za vrijeme trajanja takvih okolnosti. Ako je to razdoblje dulje od tri mjeseca, stranke imaju pravo raskinuti ugovor.

 

9. DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA SKLAPANJE UGOVORA


9.1. Radi sklapanja ugovora, odnosno isporuke roba i/ili izvršenja usluga kupac je dužan u svako doba na zahtjev dostaviti odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva: presliku izvatka iz registra Trgovačkog suda, odnosno drugog nadležnog tijela, ne starijeg od 3 mjeseca, presliku deponiranih potpisa kod banke kod koje je otvoren glavni transakcijski račun, presliku rješenja Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta, BON 1 ne stariji od 30 dana i/ili BON 2 ne stariji od 10 dana.


9.2. Kupac je dužan obavijestiti MESSER o svakoj statusnoj promjeni, a osobito o promjeni naziva, adrese i ovlaštene osobe te broja transakcijskog računa Kupca, otvaranju stečaja ili likvidacije jer u protivnom odgovora MESSER-u za štetu.


9.3. Ova odredba adekvatno se primjenjuje i na kupca koji nije osnovan po hrvatskom pravu, odnosno nema sjedište u Hrvatskoj.

 

10. DOSTAVA


10.1. Sva pismena rješenja namijenjena MESSER-u imaju se dostavljati na adresu sjedište, a u protivnom se dostava neće smatrati urednom.


10.2. Sva pismena namijenjena kupcu dostavljat  će se na adresu kupca naznačenu na narudžbi kupca, odnosno na poslovnom papiru kupca. Ukoliko kupac dva puta odbije primitak pismena, dostava će se smatrati urednom.


10.3. Ukoliko je kupac propustio obavijestiti MESSER o promjenama iz točke 9.2. pa zbog toga nije moguća dostava pismena kupcu, urednom će se smatrati dostava na adresu iz 10.2.


10.4. Datum predaje pisma na pošti, odnosno drugoj instituciji ovlaštenoj za dostavu pismena, smatra se danom dostave drugoj strani.

 

 11. RJEŠAVANJE SPOROVA


11.1. Na sve odnose MESSER-a i kupca koji nisu regulirani ugovorom sklopljenim između MESSER-a i kupca i/ili ovim Općim uvjetima primjenjuju se hrvatsko pravo, osobito odredbe hrvatskog Zakona o obveznim odnosima i isključivo je nadležan stvarno i mjesno nadležan sud za MESSER, osim u slučaju kada je važećim hrvatskim propisima utvrđena isključiva nadležnost nekog drugog suda.

 

Distribucijski centri

Distribucijski centri

Distribucijski centri u vašoj blizini – Opcija preuzimanja ili isporuke –’savršeni spoj’ – oprema – Opcije naručivanja – Sigurnosni aspekti

Contact form for every page

Contact us

select action

Kontakt obrazac

Action form

Došlo je do pogreške u obradi registracije. Molimo vas da dvaput provjerite unesene informacije.
Mr.
Prihvaćam GDPR politiku Messer Grupe. Ovaj sporazum se može opozvati u bilo kojem trenutku